§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem sklepu www.welovered.pl jest We Love Red.
2. Sklep internetowy www.welovered.pl na terenie Polski obsługiwanyjest przez Piotra Kratę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KRATEX Krata Piotr wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 100649358, nr NIP 8291007317, będącym wyłącznym dystrybutorem marki Double Red w Polsce.
3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą w ramach sklepu KRATEX 4x4 czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca - podmiot dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.welovered.pl.
5. Sprzedawca - Piotr Krata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRATEX Krata Piotr wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 100649358, nr NIP 8291007317, z siedzibą: ul. Henrykowska 22D, 98-220 Zduńska Wola.

 

§ 3 KONTAKT

1. Adres: ul. Spacerowa 81, 98-220 Zduńska Wola
2. Adres poczty elektronicznej:sklep@welovered.pl
3. Numery telefonów oraz faxu: główny +48 506 393 530
4. Kupujący może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru wskazane na stronach Sklepu.

 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Kupujący powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 7 dni od zamówienia towaru w Sklepie lub wmomencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczasskładania zamówienia.
2. Kupujący może skorzystać m. in. z następujących form płatności:  
  •  przelew
  •  za pobraniem (przy odbiorze towaru)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronachSklepu w zakładce „Zamówienia i płatności”.
4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień opłacanych z góry w terminie do 7 dni od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Możliwość dostawy, oraz jej koszt, poza teren Polski należy ustalić ze Sprzedawcą indywidualnie.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa:
     a) w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych -  po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
     b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
     c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  korzystając z danych Sprzedawcy podanych w niniejszym regulaminie. Sprzedawca zaleca przekazanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość email skierowaną na adres: sklep@welovered.pl .
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego nakońcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informacjędotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu doodstąpienia od umowy
6. Skutki odstąpienia od umowy:
     a) w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
     b) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
     
c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
     
d) Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
     e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
     f) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
7. Koszty odesłania rzeczy, która ze względu na swój charakter, zwłaszcza gabaryty, nie może zostać odesłana w zwykłym trybie pocztą Sprzedawca szacuje następująco:
  • Towar o wymiarach paczki standardowej pow. 40 kg – ok. 30 zł
  • Towar niewymiarowy: pow. 120cm x 50cm x 50cm – ok. 50 zł

 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Wszystkie reklamacje w imieniu marki Double Red rozpatrywane są przez Sprzedawcę firmę Kratex.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo doreklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sklep@welovered.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
6. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu.
7. Sprzedawca zaleca, aby Konsument przed wysłaniem towaru skontaktował się z nim.
8. Ponadto Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć: wskazanie Konsumenta (imię oraz nazwisko), zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady, żądanie reklamacyjne (wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady) lub właściwe oświadczenie (o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy).
9. Każde zalecenie Sprzedawcy, które pojawia się w niniejszym regulaminie ma jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
10. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacje o niej,będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m. in. z:
     a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
     b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WojewódzkichInspektoratach Inspekcji Handlowej
     c) Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są koniecznedla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.
2. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu www.doublered.pl
4. Administrator danych osobowych upoważnił firmę Kratex do zarzadzania danymi osobowymi w zakresie obsługi zamówień.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnieobowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. oraz ustawa kodekspostępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia ijest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnejakceptacji regulaminu.
3. Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

* Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument


WELOVERED POLAND